Regulament

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul Campaniei (denumită în continuare „Campania”) este MARESI Foodbroker S.R.L., Str. 9 Mai, Nr. 3, 310118 Arad, România.

1.2. Campania se desfășoară prin intermediul Agenției Handsome S.R.L., Str. Episcopiei, Nr. 2 A, 310023 Arad, România.

SECȚIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

2.1. Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți Participanții și pentru toate entitățile implicate în derularea Campaniei și în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu toate modificările și completările ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

2.2. Regulamentul este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile în România și este disponibil, în mod gratuit, oricărui Participant, pe website-ul laptemaresi.ro.

2.3. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta/întrerupe/prelungi Campania, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale care vor fi comunicate către public prin actualizarea Regulamentului și publicarea Regulamentului, în forma actualizată, pe website-ul laptemaresi.ro.

SECȚIUNEA 3. ARIA DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania este organizată pe teritoriul României, online pe website-ul laptemaresi.ro, și pe platformele de socializare Facebook și Instagram, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.2. Campania se desfășoară în perioada 14 februarie 2020 - 14 aprilie 2020.

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE ÎNSCRIERE

4.1. În Campanie se pot înscrie persoanele fizice, cetățeni români sau străini, rezidenți sau cu domiciliul sau reședință, chiar și temporară, în România, care au împlinit vârsta de 18 ani la data înscrierii în Campanie și care accepta termenii și condițiile prezentului Regulament.

4.2. Înscrierea în Campanie presupune acceptarea implicită, integrală, expresă și neechivocă a prevederilor prezentului Regulament.

4.3. Nu au dreptul de a participa la această Campanie următoarele categorii de persoane:

 • a) Persoanele care nu respectă Secțiunea 4.1;
 • b) Angajați ai Organizatorului, precum și ai societăților afiliate Organizatorului;
 • c) Angajați ai Agențiilor sau angajați ai oricăror alte societăți/entități implicate în activități legate de organizarea și desfășurarea Campaniei;
 • d) Rudele de gradul I și II (respectiv copii/părinți, frați/surori) și/sau soțul/soția angajaților menționați la punctele b) și c) de mai sus.

4.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie, precum și dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile menționate în art. 4.3.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1. Pentru înscrierea validă în Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 • a) Participantul trebuie să aibă drept de înscriere potrivit prevederilor Secțiunii 4 de mai sus;
 • b) Participantul trebuie să facă o postare publică pe cel puțin unul dintre canalele acceptate de Organizator (Facebook, Instagram sau pagina web laptemaresi.ro) - care să conțină hashtag-ul campaniei (#LapteMaresiLoveStory) și o poză - în perioada Campaniei (14.02.2020 – 14.04.2020);
 • c) În cazul înscrierii pe pagina web laptemaresi.ro, Participantul va folosi pentru înscriere un număr de telefon mobil valid, personal, valabil în următoarele rețele de telefonie mobilă disponibilă pe teritoriul României: Orange, Telekom, Vodafone și Digi și o adresă de e-mail validă;
 • d) Înscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei menționate la Secțiunea 3 de mai sus;
 • e) Un Participant unic se poate înscrie în Campanie o singură dată;
 • f) Un Participant unic se poate înscrie cu aceeași postare pe toate canalele de comunicare acceptate (Facebook, Instagram sau pagina web laptemaresi.ro), dar aceasta se va considera ca fiind o singură înscriere.

5.2. Nu vor fi luate în considerare înscrierile efectuate în următoarele condiții:

 • a) Dacă acestea sunt efectuate în afara perioadei Campaniei;
 • b) Dacă postarea înscrisă în Campanie, nu este încărcată public (ci este încărcată privat), pe cel puțin una dintre platformele acceptate (site-ul laptemaresi.ro, Facebook sau Instagram);
 • c) Dacă Participanții indică în formularul de înscriere de pe site-ul laptemaresi.ro numere de telefon nevalabile, nealocate, care nu pot fi identificate sau nu aparțin uneia dintre rețelele de telefonie de pe teritoriul României.

SECȚIUNEA 6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI ACORDAREA PREMIILOR

6.1. Cuplul câștigător va fi desemnat de un juriu care va parcurge toate înscrierile și va lua o decizie în baza unei grile personale de evaluare.

6.2. Premiul constă în ecranizarea poveștii desemnate câștigătoare, realizată de o echipă de profesioniști prevăzută de Agenție, cu participarea directă a câștigătorilor.

6.3. Câștigarea concursului presupune acordul participării câștigătorilor la sesiuni de training, filmări, shooting-uri foto pentru materiale promoționale și la premiera ecranizării scurt-metrajului.

6.4. Câștigătorii vor fi anunțați la finalul campaniei.

SECȚIUNEA 7. VALIDAREA ȘI PUBLICAREA CÂȘTIGĂTORILOR. INTRAREA ÎN POSESIE A PREMIULUI

7.1. Ulterior desemnării câștigătorilor, Agenția va începe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea Participanților, precum și respectarea tuturor dispozițiilor prezentului Regulament.

7.2. Participanții care au fost desemnați câștigători vor fi contactați prin:

 • a) În cazul înscrierii pe site-ul laptemaresi.ro, prin apel telefonic la numărul de telefon mobil utilizat pentru înscrierea în Campanie; numărul de telefon utilizat servește pentru identificarea Participanților și contactarea acestora. În cazul în care Participantul nu poate fi contactat, după cele 5 zile lucrătoare se va trece la contactarea rezervelor;
 • b) În cazul înscrierii pe una dintre platformele de social media (Facebook sau Instagram), câștigătorul va fi contactat prin mesaj direct pe platforma aleasă, în vederea obținerii unui număr de telefon valid;

7.3. Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului în momentul contactării telefonice, informațiile necesare identificării și validării lui. În cadrul apelului, Participantului i se va solicita să declare următoarele informații: nume, prenume, data nașterii, adresa de reședință (unde vor avea loc sesiunile de training).

7.4. Câștigătorii vor semna un contract scris pentru a declara acordul cu condițiile și termenii acestui Regulament.

7.5. Dacă un premiu nu se acordă ca urmare a neîndeplinirii de către Participant a uneia sau a mai multor condiții de validare, Organizatorul va desemna drept câștigător, sub rezerva îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute de prezentul Regulament, prima rezervă în ordinea cronologică a înscrierilor valide și necâștigătoare. Dacă nici aceasta nu îndeplinește condițiile necesare, se vor avea în vedere, următoarele rezerve, în ordinea cronologică a înscrierilor valide și necâștigătoare și se va relua procesul de notificare și validare descris anterior. Condițiile de validare a rezervelor sunt aceleași ca și în cazul Participanților desemnați inițial.

7.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda premiul dacă Participanții desemnați câștigători nu îndeplinește condițiile de validare sau în cazul în care nu sunt suficiente înscrieri în Campanie.

7.7. Anunțarea câștigătorilor se va realiza prin publicarea acestora pe laptemaresi.ro într-o sectiune special dedicată acestei Campanii în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data validării ultimului câștigător.

SECȚIUNEA 8. TAXE ȘI IMPOZITE

8.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină, să declare și să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiul acordat câștigătorilor în conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, orice alte obligații de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

8.2. Participanților la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei (contravaloarea accesului la Internet pentru completarea înscrierii în Campanie etc).

SECȚIUNEA 9. LIMITAREA RĂSPUNDERII

9.1. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum și a Organizatorului. Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea Participantului în cauză din Campanie și cu sesizarea organelor de cercetare penală, Organizatorul urmând să informeze respectivul Participant cu privire la această decizie.

9.2. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

9.3. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

 • a) Înscrierile online care nu conțin toate câmpurile obligatorii;
 • b) Eventualele dispute legate de numărul de telefon înscris în Campanie;
 • c) Erorile în datele furnizate de către Participant. Acuratețea datelor de contact nu atrage răspunderea Organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a Participanților. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligație în cazul furnizării de către Participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificării câștigătorului sau înmânării premiului;
 • d) Imposibilitatea câștigătorilor de a intra în posesia premiului din motive independente de Organizator;
 • e) Cazurile în care câștigătorul nu respectă condițiile de validare detaliate în prezentul Regulament Oficial;

Situațiile în care numărul de telefon de pe care este realizată înscrierea nu poate fi identificat sau apelat (număr incorect, numărul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se află în aria de acoperire etc.) și ca atare Organizatorul nu poate contacta Participantul la Campanie;

d) Organizatorul nu va fi răspunzător pentru nici unul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de către câștigător în legătură cu premiul câștigat, indiferent de natura acestor prejudicii, cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege și care ar institui o astfel de răspundere.

9.4. Organizatorul nu răspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din înscrierea la Campanie cu excepția cazului în care acestea se datorează unor acte de neglijență gravă sau unor acte intenționate de care este responsabil Organizatorul.

SECȚIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1. Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se regăsesc în Politica privind confidențialitatea și Politica privind modulele cookie.

SECȚIUNEA 11. ÎNCETAREA/ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI. FORȚĂ MAJORĂ

11.1. Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Campaniei.

Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

11.2. Campania mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei deciziii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație și cu respectarea prevederilor Regulamentului.